Algemene voorwaarden van Albert Mensinga Creative

Algemene voorwaarden van Albert Mensinga Creative, statutair en feitelijk gevestigd in De Meern.

1. ALGEMEEN
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Albert Mensinga Creative gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt niet geaccepteerd.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Albert Mensinga Creative, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Kredietwaardigheid
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van Albert Mensinga Creative, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

Soort dienstverlening
De dienstverlening van Albert Mensinga Creative omvat producten op het gebied van schrijven, journalistieke producties, consultancy en advies, fotografie en reportage, grafisch vormgeven en ontwerpen, illustreren, dtp-operations, internet, projectmanagement, productiebegeleiding en begeleiding van werkzaamheden voor de opdrachtgever.

Werkzaamheden via Agent
Albert Mensinga Creative kan haar belangen betreffende auteursrecht en honorering laten behartigen door een Stichting, een agent, een recruitment- of uitzendbureau. Overeenkomsten worden dan namens Albert Mensinga Creative gesloten, maar altijd onder de volledige werking van deze leveringsvoorwaarden.

2. OPDRACHT EN OFFERTE
Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die uit zichzelf of namens een rechtspersoon de opdracht geeft aan Albert Mensinga Creative, zijnde de opdrachtnemer.

Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan: de overeenkomst tot het verrichten van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van goederen tussen Albert Mensinga Creative en de opdrachtgever.

Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per mail of schriftelijk worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en het uitwerktarief van Albert Mensinga Creative.

Schriftelijke bevestiging opdracht
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd aan Albert Mensinga Creative. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Albert Mensinga Creative een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte of de mondelinge opdracht als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Albert Mensinga Creative eerst nadat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

Optie en annulering
Indien opdrachtgever Albert Mensinga Creative verzoekt om onder voorbehoud een reservering te maken voor een bepaalde periode om binnen die periode een opdracht te vervullen geldt deze voorlopige reservering als een optie. Mocht de opdrachtgever deze optie willen annuleren, dan kan dit te allen tijde zonder dat de onder voorbehoud gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht.

Boeking en annulering
Indien opdrachtgever Albert Mensinga Creative verzoekt om zonder voorbehoud een reservering te maken voor een bepaalde periode om binnen die periode een opdracht te vervullen is er sprake van een boeking en geldt deze reservering als het aanvaarden van de opdracht door Albert Mensinga Creative.

Mocht de opdrachtgever deze boeking willen annuleren, dan behoudt Albert Mensinga Creative zich het recht voor om de volledige gereserveerde tijd in rekening te brengen. Onder afzegging wordt mede verstaan een verzoek tot het veranderen van de geplande datum voor de te verrichten werkzaamheden of de reservering voor afspraken (als onderdeel van een opdracht) met opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger.

Indien voor werkzaamheden geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de begrote uren. De opdrachtgever vrijwaart Albert Mensinga Creative volledig voor iedere aanspraak van de toeleverancier en/of derden, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

In geval van annulering behoudt Albert Mensinga Creative zich het recht voor om alle specifiek voor deze geplande werkzaamheden gemaakte kosten in rekening te brengen. Onder deze kosten wordt mede verstaan: uren of dagdelen besteed aan het voorbereiden van een advies, gesprek, reiskosten, kosten voor éénmalig te gebruiken materiaal, maaltijden en huur van apparatuur en/of ruimten.

Meerdere opdrachten
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Albert Mensinga Creative wenst te verstrekken, dient hij Albert Mensinga Creative onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Albert Mensinga Creative, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Inhoud offerte
Albert Mensinga Creative offreert schriftelijk of via de mail op basis van uren, nacalculaties of volgens een afgemaakte prijsafspraak, waarbij een inschatting gemaakt wordt van de benodigde uren en de overige kosten op basis van de beschikbare en beschikbaar gestelde gegevens door de opdrachtgever. Indien Albert Mensinga Creative schriftelijk een kostprijs aan opdrachtgever beschikbaar stelt heeft dit het karakter van een kostenraming.

Offertes kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Albert Mensinga Creative daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Albert Mensinga Creative anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtgever niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

In de mondelinge of schriftelijke offerte wordt meegenomen:

 • de opdrachtomschrijving;
 • de concept-, ontwerp- en uitvoeringsfasen;
 • het eventuele werk door derden;
 • de raming van de bijkomende kosten;
 • een verwijzing naar deze leveringsvoorwaarden met eventuele nadere regelingen.

Uitblijven opdracht
Bij het uitblijven van een opdracht na gevraagde offerte zullen geen kosten van calculatie in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Geldigheid offerte
Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders is overeengekomen.

BTW en andere heffingen
Tenzij anders is overeengekomen of anders in de offerte vermeld zijn de in de offertes genoemde prijzen (of aanbiedingen) exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Voor BTW en andere overheidsheffingen geldt de hoogte van het tarief dat van toepassing is op de periode van het uitvoeren van de feitelijke werkzaamheden.

3. HONORARIUM
Uurtarief
Het honorarium van Albert Mensinga Creative berust op uurtarieven en bijkomende kosten, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen of een vast honorarium / afgemaakte prijs is overeengekomen.

 • Het uurtarief (exclusief BTW) geldig t/m 31 december 2015 is 65 euro, tenzij anders afgesproken.
 • Dit uurtarief is exclusief: copyright, reiskosten, materiaalkosten en andere bijkomende kosten.

Albert Mensinga Creative behoudt zich het recht voor om ook de zogenaamde ‘interne uren’ of niet-productieve uren in rekening te brengen. Hieronder wordt verstaan uren die niet gemaakt zijn ten behoeve van een specifieke werkopdracht, maar een algemeen karakter dragen, zoals wachturen, reisuren, uren voor algemene zaken en gereserveerde maar niet productieve uren. Albert Mensinga Creative zal ruim van te voren overschrijding van de uren of onvoorziene kosten tijdig melden.

De hoogte van het uurtarief van Albert Mensinga Creative wordt beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de opdrachtgever overwerk, nacht- of weekend-arbeid wordt verlangd. Tenzij anders is overeengekomen zal de verhoging van het uurtarief 150% van het oorspronkelijke tarief bedragen.

Bijkomende kosten
Reis- en administratiekosten zoals telefoon-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Albert Mensinga Creative worden gemaakt, kunnen naast de geldende uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht worden. Voordat deze kosten gemaakt gaan worden zal dit aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden.

Omzetbelasting, BTW (zie ook onder ‘opdracht en offerte’)
Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting of BTW.

Kosten van derden
De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door Albert Mensinga Creative in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via Albert Mensinga Creative dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is Albert Mensinga Creative gerechtigd tot het door berekenen van een toeslag voor administratiekosten, voorfinanciering en risicodekking ten bedrage van 15% van de kostprijs. Hierover is onderhandeling mogelijk.

Verantwoording uren
Albert Mensinga Creative verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Voorschotregeling
Albert Mensinga Creative kan de opdrachtgever bij bevestiging van de opdracht verzoeken een voorschotregeling te treffen, eenmalig of per opdrachtfase/periode. Uitgebreide opdrachten en langdurige projecten worden door Albert Mensinga Creative opgedeeld en als zodanig als deelprojecten gefactureerd.

Honorarium voor meerwerk
Indien Albert Mensinga Creative door het van de kant van de opdrachtgever niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Albert Mensinga Creative gehanteerde honorariumtarieven (zie uurtarief).

Verplichte ontvangst en vergoeding
De opdrachtgever verplicht zich het werkstuk c.q. de dienstverlening te ontvangen en de vergoeding te betalen, inclusief de eventuele licentie, zoals die in overeenstemming zijn met de overeengekomen opdracht of offerte, ongeacht of tot verveelvoudiging wordt overgegaan.

Royalties
De opdrachtgever kan met Albert Mensinga Creative overeenkomen de honorering van de opdracht te voldoen op basis van royalty’s. In dat geval worden tevens de gemaakte kosten aan Albert Mensinga Creative voldaan. Ook kan een voorschot worden bedongen (zie Voorschotregeling). De hoogte van het voorschot en de royalty zijn afhankelijk van het begrote ontwerphonorarium. Royalty’s worden bepaald in een bedrag of percentage van de kostprijs per geproduceerde of verkochte eenheid, zodanig dat het ontwerphonorarium bij normale verveelvoudiging binnen een overeen te komen periode geheel zal zijn voldaan. Royaltybetaling is ook daarna bij overeenkomst verschuldigd.

Opgaven door de opdrachtgever van geproduceerde of verkochte eenheden, op basis waarvan de royalty’s worden vergoed, dienen vergezeld te gaan van een certificaat van een registeraccountant.

Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Albert Mensinga Creative na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

4. BETALING
Declaraties
Albert Mensinga Creative brengt het bedongen honorarium na afloop van een opdracht indien de opdracht niet langer dan een maand in beslag neemt. Duurt de opdracht langer, dan brengt Albert Mensinga Creative eenmaal per maand een deel van de overeengekomen en reeds verrichte werkzaamheden in rekening. Hierbij worden ook overige gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht gedeclareerd.

Factuur
Betalingen dienen netto a contant plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Indien na het verstrijken van deze termijn Albert Mensinga Creative nog geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Albert Mensinga Creative gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

Reclames over declaraties
Reclames over declaraties dienen binnen drie werkdagen na ontvangst ervan aan Albert Mensinga Creative ter kennis worden gebracht, waarbij de declaratie dient te zijn geretourneerd.

Geen korting of compensatie
De opdrachtgever voldoet de Albert Mensinga Creative verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de Albert Mensinga Creative heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke door Albert Mensinga Creative in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Eigendomsvoorbehoud
Alle eigendom van goederen en overige rechten blijft bij Albert Mensinga Creative en gaat eerst, en slechts voor zover uitdrukkelijk overeengekomen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen terzake van het geleverde, voorgaande leveringen en overige vorderingen van Albert Mensinga Creative op hem, zal hebben voldaan.

Retentierecht
Albert Mensinga Creative is gerechtigd goederen van de opdrachtgever die hij onder zich heeft onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Albert Mensinga Creative besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Uitvoering
Albert Mensinga Creative zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Albert Mensinga Creative de opdrachtgever op verzoek op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Gegevensverstrekking
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Albert Mensinga Creative mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

Teksten en afbeeldingen, die door de opdrachtgever worden verstrekt, dienen door de opdrachtgever op authenticiteit en auteursrecht te worden gecontroleerd. Afbeeldingen of beschrijvingen, die door de opdrachtgever worden verstrekt, waarop een octrooi of depot rust, kunnen alleen onder zijn licentie worden gepubliceerd of toegepast. Opdrachtgever neemt het initiatief tot verstrekking van deze informatie.

De proefdruk of het prototype van een te verveelvoudigen werkstuk dient aan Albert Mensinga Creative ter goedkeuring te worden voorgelegd, voordat tot verveelvoudiging wordt overgegaan. De opdrachtgever controleert evenwel de laatste drukproef, revisieproef, of laatste prototype en draagt zelf de eindverantwoordelijkheid ervan.

Gebruik toeleveranciers
Albert Mensinga Creative kan, in het kader van zijn opdracht en in overleg met de opdrachtgever, deskundigen of specialisten inschakelen van buiten zijn eigen discipline. De inschakeling van deskundigen of specialisten geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Op verzoek van de opdrachtgever kan Albert Mensinga Creative, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken bestaande uit een commissievergoeding of een vergoeding op basis van uren.

Indien bij de uitvoering van de opdracht Albert Mensinga Creative volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn ten allen tijden opvraagbaar.

Gebruik eigendommen
Albert Mensinga Creative is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekst gegevens in enigerlei vorm, die hem ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de ter beschikking gestelde voorwerpen of gegevens grote waarde bezitten, wordt de opdrachtgever geadviseerd deze te verzekeren.

Termijn van levering
Albert Mensinga Creative is niet aansprakelijk voor de eventuele door de opdrachtgever te lijden schade indien een opdracht niet binnen de geplande tijd wordt volbracht. Mocht er sprake zijn van vertraging, dan zal opdrachtgever daarvan ruimschoots tijdig op de hoogte gesteld worden.

Klachten
Klachten, van welke aard ook, met betrekking tot de uitvoering of enige verplichtingen uit hoofde van de met Albert Mensinga Creative gesloten overeenkomst dienen, omschreven en gemotiveerd, binnen 3 dagen na ontvangst van het werkstuk, aan Albert Mensinga Creative per aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van het vervallen van iedere aanspraak.

Indien niet tijdig en op de wijze zoals in het vorenstaande artikel omschreven is gereclameerd, wordt Albert Mensinga Creative geacht alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op correcte wijze te zijn nagekomen.

Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt. Reclames zijn niet mogelijk in geval van werkzaamheden die door Albert Mensinga Creative ‘ter plaatse’ bij de opdrachtgever zijn verricht.

Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, dient Albert Mensinga Creative in de gelegenheid te worden gesteld om middels aanvullende werkzaamheden de klacht ongedaan te maken. Albert Mensinga Creative houdt zich daarbij het recht voor om voor meerwerk honorarium in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid gevolgen opdracht
Albert Mensinga Creative is nimmer aansprakelijk voor meer dan de door haar of haar medewerkers ingebrachte arbeid en de daaraan verbonden vergoeding. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Albert Mensinga Creative is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Ziekte en overmacht
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Albert Mensinga Creative of diens medewerkers wordt aangemerkt als overmacht en ontslaat Albert Mensinga Creative van het nakomen van een opdracht conform een overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interessen kan doen gelden.

In geval van overmacht zal Albert Mensinga Creative daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Albert Mensinga Creative af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

6. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST
Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden aan Albert Mensinga Creative te betalen.

Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door Albert Mensinga Creative wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Albert Mensinga Creative redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

Albert Mensinga Creative heeft bovendien het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien buiten toedoen of nalaten van Albert Mensinga Creative het schetsontwerp of het definitieve ontwerp/eindproduct niet, of niet op tijd, tot stand komt of wordt goedgekeurd.

Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Albert Mensinga Creative op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede een vergoeding voor de bij Albert Mensinga Creative gereserveerde tijd in geval van een boeking of 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Faillissement
Zowel Albert Mensinga Creative als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de ontwerper het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen.

Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde werkstukken van Albert Mensinga Creative te gebruiken en komt elke binnen het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
Aansprakelijkheid
Albert Mensinga Creative kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. Alle informatie in gedane begroting is 30 dagen na datum geldig.
 • Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven aan het geleverde resultaat, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade
Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 15.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Albert Mensinga Creative niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Albert Mensinga Creative jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

8. GEHEIMHOUDING
Geheimhoudingsplicht
Albert Mensinga Creative en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. Beide partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die uit hoofde van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM: AUTEURSRECHT EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
Intellectueel eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Albert Mensinga Creative. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Albert Mensinga Creative daartoe bevoegd.

Auteursrechthebbende
Albert Mensinga Creative garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Vrijwaring voor aanspraken met betrekking tot gebruik van het resultaat van de opdracht
De opdrachtgever vrijwaart Albert Mensinga Creative of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

Vrijwaring verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Albert Mensinga Creative voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Naamsvermelding
Albert Mensinga Creative is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Albert Mensinga Creative openbaar te maken of te verveelvoudigen. Indien het voor de veiligstelling van het auteursrecht nodig is zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool (©) met de naam van Albert Mensinga Creative en het jaar van eerste openbaarmaking.

Eigendom bij opdrachtnemer
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Albert Mensinga Creative tot stand gebrachte werkstukken in welke vorm dan ook, zoals werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Albert Mensinga Creative, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Schade en risico
Toezending, bewaring en retourzending geschiedt op risico en kosten van de opdrachtgever.

Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interesses te vorderen in rekening gebracht.

10. GEBRUIK EN LICENTIE
Gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Albert Mensinga Creative verkrijgt hij na schriftelijke toestemming van Albert Mensinga Creative een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Albert Mensinga Creative bekend te zijn gemaakt.

Bij ontbreken van deze licentieverlening, of bij weigering van de opdrachtgever de licentie te nemen, kan van het recht tot openbaarmaking of verveelvoudiging geen sprake zijn.

Gereedmaken voor verveelvuldiging
Tenzij anders wordt overeengekomen mag het ontwerp uitsluitend door Albert Mensinga Creative voor verveelvoudiging gereedgemaakt worden. Bij gereed making door derden geldt de bepaling die betrekking heeft op het gebruik van toeleveranciers.

Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Albert Mensinga Creative niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de ontwerper een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient opnieuw een overeenkomst tot licentie-vergoeding met Albert Mensinga Creative te worden gesloten.

Bij ongewijzigd hergebruik van het ontwerp dient Albert Mensinga Creative in kennis te worden gesteld van de bestemming en de oplage van het hergebruik en toestemming te worden gevraagd.

Bij gewijzigd hergebruik zijn de bepalingen van toepassing met betrekking tot wijzigingen en aanvullingen het gereedmaken voor verveelvuldiging en bestemming van het ontwerp.

Wijzigingen
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Albert Mensinga Creative veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

Aanvullingen op een ontwerp of gebruik in een andere dan overeengekomen bestemming of afmeting, of gebruik van delen van een ontwerp kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van Albert Mensinga Creative tenzij anders is overeengekomen.

Voor wijzigingen zal Albert Mensinga Creative in staat gesteld dienen te worden, op kosten van de opdrachtgever, gewijzigde (werk)tekeningen te leveren.

Eigen promotie
De opdrachtgever en Albert Mensinga Creative zijn vrij om het werkstuk of verveelvoudigde exemplaren te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en bij exposities van het werkstuk en daarbij de wederzijdse naam te vermelden, tenzij anders is overeengekomen. Dit echter niet eerder dan wanneer de eerste verveelvoudiging van het werkstuk openbaar is gemaakt (daartoe behoren ook voorpublicaties, een trailer of nulnummer).

Albert Mensinga Creative ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 5 tot 10 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp; van waardevolle stukken of zeer kleine oplagen een toepasselijk aantal.

Inbreuk auteursrecht
Indien opdrachtgever of een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of het uitsluitend recht op tekening of model van Albert Mensinga Creative, dan wel aan slaafse nabootsing van het ontwerp, zal de opdrachtgever op kosten van de opdrachtgever in en buiten rechte maatregelen nemen tot stopzetting van die inbreuk c.q. slaafse nabootsing.

Concurrentie en schadeloosstelling
Wanneer de opdrachtgever van Albert Mensinga Creative verlangt geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van Albert Mensinga Creative binnen een branche opeist, kan Albert Mensinga Creative ter compensatie een schadeloosstelling verlangen. De omvang van de schadeloosstelling is afhankelijk van het belang dat Albert Mensinga Creative en de opdrachtgever bij de exclusiviteit hebben en dient nader schriftelijk te worden overeengekomen.

Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11. TOEPASSELIJK RECHT
Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Utrecht, donderdag 9 april 2015

Copyright en geestelijk eigendom Albert Mensinga Creative

Gedeponeerd: KvK Utrecht 321 25 433